Aktualności i Galerie 2017

Aktualności i Galerie 2017

Listopad

 • Zostaliśmy zaproszeni na konferencję klastrów metalowych, która się odbyła 29 listopada 2017 r. w Hennigsdorf, Niemcy.
  Delegacja klastra METALIKA @KlasterMetalika i promocja projektu EE-METAL @ee_metal
Wrzesień

 • RCIiTT ZUT serdecznie zaprasza przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 26 i 27 października 2017 r. pt.: “Zarządzanie ryzykiem walutowym w kontraktach handlowych z firmami z Unii Europejskiej”.
  Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o forwardach, opcjach walutowych i wielu innych narzędziach zabezpieczających przed ryzykiem walutowym oraz nabędą umiejętność wykorzystania ich w codziennej działalności firmy. Więcej informacji o szkoleniu wraz z formularzem rejestracji dostępne na stronie RCIiTT
 • Program spotkania: Powitanie nowych władz rektorskich PWSZ w Wałczu w osobie Pana Rektora Dariusza Skalskiego oraz do grona Rady Organizacyjnej Klastra Metalowego METALIKA została zaproszona Pani prof. Jolanta Witek. W dalszej części zostały przedstawione przez zaproszonych gości „Możliwości dofinansowania kosztów rozwijania kwalifikacji pracowników – Fundusz Usług Rozwojowych w woj.zachodniopomorskim” – prezentacja Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz „Innowacyjne usługi dla biznesu” – prezentacja Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koordynatorzy przedstawili działania działania w projekcie EE-METAL na III i IV kwartał 2017, została omówiona Giełda kooperacyjna – Industrial Bridge 2017 r. i sprawy klastrowe: planowane warsztaty integracyjne Klastra METALIKA w listopadzie.

Czerwiec

 • „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4” – międzynarodowa konferencja Ministerstwa Rozwoju 30.06.2017 r.
  Celem wydarzenia jest promocja i wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami krajów i klastrów reprezentujących kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii (+4). W wydarzeniu wezmą udział także eksperci z Komisji Europejskiej oraz Cluster Excellence Denmark.
  W ramach sesji plenarnych przewidziana jest prezentacja następujących zagadnień:
  1. Wzmocnienie dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie polityki klastrowej w celu rozwoju przez klastry – Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w MR,
  2. Polityka klastrowa i inicjatywy klastrowe w UE – Sławomir Tokarski, Dyrektor, DG GROWTH, Komisja Europejska,
  3. Polityka klastrowa i instrumenty wsparcia dla klastrów w krajach V4 – dr Marzena Frankowska (Uniwersytet Szczeciński), prof. Arkadiusz Kowalski (SGH),
  4. Znaczenie strategii rozwoju klastra dla rozwoju i umiędzynarodowienia – Kaspar Nielsen, Cluster Excellence Denmark,
  5. Proces wymiany wiedzy jako klucz do zwiększania produktywności – Octavian Serban, Ministerstwo Funduszy Europejskich w Rumunii,
  6. ClusterFY Fostering Clusters’ Interregional Collaboration and Integration into International Value Chains – Paulina Zadura – Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP,
  7. Clusters3. Leveraging Cluster Policies for Scuccessful Implementation of RIS 3 – Dorota Skwarek, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
  8. Przegląd umiędzynarodowienia klastrów na Słowacji – Vladimir Borza, Dyrektor Departamentu Programów i Analiz, Słowacka Agencja ds. Innowacji i Energii.
  W ramach sesji panelowych przewidziane są następujące tematy:
  1. Polityka klastrowa i instrumenty wsparcia klastrów w krajach V4+4 oraz umiędzynarodowienia klastrów, inteligentnych specjalizacji i współpracy między klastrami,
  2. Wzmocnienie polityki klastrowej oraz współpracy w ramach państw V4+4,
  3. Panele branżowe moderowane przez przedstawicieli Krajowych Klastrów Kluczowych
  Wszelkie informacje dostępne są także na stronie internetowej poświęconej Konferencji „Polityka klastrowa i współpraca klastrów w ramach państw V4+4”.
 • 20 czerwca w Izbie Gospodarczej Północnej Wielkopolski w Pile odbyło się Walne Posiedzenie Członków Izby podczas którego dokonano wyboru nowych władz. Na funkcję Prezesa ponownie został wybrany Grzegorz Marciniak, a funkcję wiceprezesów objęli: Tadeusz Dardas oraz Bartłomiej Greń reprezentujący firmę TOP FENCE (członek Klastra Metalowego METALIKA) Gratulujemy!
 • 22 czerwca w siedzibie PGE S.A. w Warszawie miało miejsce spotkanie robocze w ramach projektu EE METAL z HORYZONTU 2020 pt.: “Applying energyefficient measures for metal and metalworking SMEs and industry – Zastosowanie energooszczędnych rozwiązań w MSP z przemysłu metalowego i maszynowego (MMA)”. Celem zorganizowanego spotkania było omówienie: współpracy pomiędzy stronami, poszczególnych etapów projektu oraz trwających audytów wśród przedsiębiorców branży metalowej i maszynowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PGE S.A oraz MPPK i AUiPE.
 • 8 czerwca miało miejsce kolejne spotkanie Klastra Metalowego METALIKA z cyklu „Dobre Praktyki METALIKI”.
  Gospodarzem była firma GARO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  (link do strony: https://garo.com.pl)Podczas spotkania Marek Samborski Prezes Garo Polska Sp. z o.o. dokonał prezentacji firmy. Przedstawił początki w Polsce oraz plany na przyszłość. Bardzo ciekawym punktem było omówienie wdrożenia w firmie Lean Management. Po prezentacji wszyscy uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po firmie. Całość zakończyła się ożywioną dyskusją i omówieniem działań Klastra Metalowego METALIKA na kolejne miesiące.

Kwiecień

 • W dniach 26-27.04.2017 r. odbyła się misja Klastra Metalowego METALIKA na targi Hannover Messe 2017. W programie wyjazdu mieliśmy Uroczyste powitanie Klastra Metalowego METALIKA przez organizatorów Deutsche Messe, Guided Tour – specjalnie przygotowane tematyczne zwiedzanie z przewodnikiem po wybranych stoiskach na targach, prezentujące w praktyce koncepcję Industry 4.0 („Industry 4.0 & Industrial Internet”), spotkanie Klastra Metalowego METALIKA z Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg („Cluster to Cluster meeting:  Industry 4.0 – the challenge for metal and metalworking SME’s”), zwiedzanie stoisk wystawców klastra niemieckiego Metal Industry Cluster Berlin Brandenburg oraz  „Polish Night” – Noc Wystawców, nieformalne spotkania biznesowe w swobodnej atmosferze, przy muzyce organizowane przez Polskę, jako partnera narodowego targów. Podczas tego punktu programu mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z p. Jadwigą Emilewicz – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
 • 6.04.2017 miało miejsce spotkanie z cyklu „Skok po innowacyjność: biznes + nauka”, które odbyło się w Wałczu w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ul. Wojska Polskiego 99.
  Podczas części konferencyjnej, eksperci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Centrum Innowacji Akademii Morskiej Sp. z o.o. zaprezentowali możliwości pozyskania dofinansowania na rozwój działalności, przedstawili stan dostępnych konkursów oraz kryteria aplikowania.W drugiej części spotkania, podczas spotkań biznesowych, uczestnicy mieli możliwość odbycia serii 20-minutowych, indywidualnych spotkań – zarówno ze strony nauki jak i biznesu.W spotkaniu (zarówno w części konferencyjnej jak i spotkaniach biznesowych) wzięło udział 48 uczestników.

Marzec

 • Dnia 23 marca 2017 r. w Sejmie na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Pana posła Macieja Masłowskiego odbyła się debata ekspercka pt. „Polityka klastrowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”. Dr Marzena Frankowska (Uniwersytet Szczeciński / MP Polskie Klastry sp. z o.o.) wystąpiła z prezentacją pt. „Klastry i polityka klastrowa w Polsce – analiza sytuacji bieżącej oraz porównanie z państwami regionu V4” uwzględniającej również rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej.W spotkaniu oprócz posłów i senatorów z Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej uczestniczyli m.in: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Patrycja Klarecka, z Ministerstwa Rozwoju Małgorzata Szczepańska Dyrektor Departamentu Innowacji, Beata Lubos Dyrektor Wydziału Innowacji.Spotkanie moderowała animatorka Zespołu ds. Polityki Klastrowej Ewelina Nycz. Celem działania zespołu jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej uwzględniającej w większym zakresie rolę klastrów w tworzeniu rozwoju gospodarczego.
 • baner SPI_Walcz_v2
 • VI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Metalowego METALIKA (02.03.2017r.)
  Szósty rok Klastra Metalowego METALIKA za nami Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części członkowie Rady Organizacyjnej zapoznali się z wynikami za 2016r. W drugiej części uczestniczyli wszyscy członkowie Klastra METALIKA na której przedstawiono Zrealizowane prace na rzecz Klastra Metalowego METALIKA w okresie od 01-12.2016 r.

  • Podmioty które przystąpiły do klastra w 2016 r.
  • Podmioty które opuściły klaster
  • Przedstawione oferty dostawców
  • Kontakty krajowe i międzynarodowe
  • Działania w celu podniesienia konkurencyjności podmiotów
  • Inne wydarzenia

  oraz cele i zamierzenia Klastra Metalowego METALIKA na 2017 r.

  • Najważniejsze kierunki i obszary działań klastra METALIKA w 2017 r.
  • Poszerzanie skali oddziaływania klastra
  • Ograniczanie kosztów działalności podmiotów klastrowych
  • Zacieśnienie współpracy z partnerami instytucjonalnymi
  • Współpraca międzynarodowa
  • Uczestnictwo w projektach
  • Projekty w nowej perspektywie

  Podjęto uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium koordynatorom dr Marzenie Frankowskiej i Markowi Dymszy na rok następny. Dziękujemy wszystkim którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu. Przed nami kolejny rok współpracy.

Luty

  • V4ClusterPol – raport dot. polityki klastrowej w Polsce. Zakończył się projekt pt. “V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organisations” finansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, a realizowany przez partnerów z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, którą reprezentował zespół z Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem dr Marzeny Frankowskiej.
   Celem projektu była współpraca w dziedzinie badań, wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze polityki klastrowej oraz określenie jej wpływu na rozwój organizacji klastrowych w krajach V4. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z badań http://klastr-portal.cz/Resources/Upload/Home/ke-stazeni/v4clusterpol/v4clusterpol-reports//v4cp_cluster-policy_poland.pdf
   oraz pozostałymi materiałami z projektu http://klastr-portal.cz/en/v4clusterpol

 

Comments are closed.